Q姐

職女密語|負能量惡魔

宇宙間有好多神秘能量,喺辦公室最怕遇到嘅就一定係負能量。「負皇」份人就好少事都會睇成係自己運滯。同事們冇深究「負皇」到底發生過甚麼事,只希望盡量避開佢,唔想被佢負到自己都冇運行。

Recent posts

Popular categories